Veel gestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen? 
- in de prospectus van de cvba
- in de statuten van de cvba
- op deze website
- via het e-mailadres aspiravi-samen@hefboom.be
- op het telefoonnummer 02 265 01 59 

Wie controleert de jaarrekening van Aspiravi Samen cvba? 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Aspiravi Samen cvba. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 17.30 uur.

Hoe kan ik aandelen van Aspiravi Samen cvba kopen?
Dit kan via het inschrijvingsformulier dat u op deze website vindt.

Waar vind ik de statuten van Aspiravi Samen cvba? 
Via http://www.aspiravi-samen.be/statutencvba kunt u de statuten rechtstreeks downloaden.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?
Eén persoon kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van € 3.000. Dat komt neer op maximaal 24 aandelen.
Bijvoorbeeld een gezin met 2 ouders en 2 kinderen: zij kunnen tot 4 keer 24 aandelen van € 125 kopen.

Tot voor 30/06/2012 was het aantal aandelen dat één persoon kon kopen beperkt tot een bedrag van € 2.500. Dat kwam neer op maximaal 20 aandelen. Door een beslissing van de Raad van Bestuur van 15 juni 2012 werd het statutair voorziene maximum aantal aandelen opgetrokken van 20 tot 24. Dat werd zo bekend gemaakt in het prospectus van 26 juni 2012. Hierdoor kan men actueel intekenen op maximaal 24 aandelen.
Coöperanten die voorheen intekenden voor het maximaal aantal aandelen van 20 stuks kunnen op elk moment nog intekenen voor 4 extra aandelen per persoon.

Ik wil meer dan 24 aandelen kopen. Kan dat écht niet?
Momenteel is de inschrijving beperkt tot 24 aandelen per aandeelhouder, en dit om 2 redenen:
1. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed vindt Aspiravi Samen cvba het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben dan enkele grote aandeelhouders.
2. Wanneer u meer dan 24 aandelen koopt, is de kans reëel dat u roerende voorheffing moet betalen en dat u bijkomende roerende inkomsten moet vermelden in uw belastingsaangifte.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?
Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden. Als particulier betaalt u bovendien geen roerende voorheffing, omdat u maar maximaal 24 aandelen kunt aankopen.

Zijn er altijd aandelen van Aspiravi Samen cvba beschikbaar?
Er zijn aandelen beschikbaar als de raad van bestuur het kapitaal van Aspiravi Samen cvba open stelt. Dit gebeurt naar aanleiding van nieuwe projecten van Aspiravi nv, Lommel Win(d)t of andere operationele vennootschappen gecontroleerd door Aspiravi waaraan Aspiravi Samen cvba de opgehaalde gelden tegen interest ter beschikking stelt.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?
Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Aspiravi Samen cvba u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?
Er zijn geen leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?
Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Aspiravi Samen cvba kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicileerd bent, dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar Aspiravi Samen cvba, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel of via aspiravi-samen@hefboom.be .

Wat leveren aandelen van Aspiravi Samen mij op?
Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, wordt op basis van de geplande investeringen een opbrengst verwacht tussen 4 en 6%. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. 
Voor inkomstenjaar 2016 en 2017 zijn opbrengsten tot € 190 voor particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing omdat Aspiravi Samen cvba een erkende coöperatieve vennootschap is.
Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?
Een uitgebreide opsomming van de risico's eigen aan Aspiravi Samen cvba, eigen aan de sector van de hernieuwbare energie en verbonden aan het aanbod, vindt u beschreven in Hoofdstuk III van het prospectus.

Hoeveel bedraagt het dividend?
De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar.
Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd.
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.
Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering (in juli).

Bestaat de garantie dat er een dividend wordt uitgekeerd?
Neen, dit is afhankelijk van de resultaten.
Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?
Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?
Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering, wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juli – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?
Voor het inkomstenjaar 2016 en 2017 geldt een vrijstelling op roerende voorheffing tot een bedrag van €190. Zolang u niet meer dan 24 aandelen koopt, overschrijdt u dit bedrag niet, zelfs bij een maximumrendement van 6% (6% op € 3.000 = 180).
Wat de personenbelasting betreft, is de regeling de volgende: zolang de som van alle uitgekeerde dividenden per belastingplichtige persoon niet hoger ligt dan € 190 in inkomstenjaar 2016, is aangifte niet nodig

Voorbeeld 1 – een gezin bestaande uit 2 partners – geen kinderen:
Beide partners ontvangen samen € 300 dividend. Beide partners hebben elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte dienen zij dus géén inkomsten uit dividenden te vermelden.
Voorbeeld 2 – een gezin bestaande uit 2 partners en 4 kinderen:
Beide partners en de 4 kinderen ontvangen elk een dividend van € 150 (in totaal: € 900). Beide partners hebben elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte vermelden ze dus nog € 520.

Betaal ik roerende voorheffing als ook mijn kinderen aandelen kopen?
Deze vrijstelling van roerende voorheffing geldt voor elke afzonderlijke aandeelhouder. Als geen enkel gezinslid meer dan 24 aandelen koopt, houdt Aspiravi Samen cvba dus voor geen enkel gezinslid roerende voorheffing in.
Wat de personenbelasting betreft (aangifte van roerende inkomsten) wordt het fiscaal gezin in rekening gebracht.

Bijvoorbeeld: beide partners en de 4 kinderen ontvangen elk een dividend van € 150 (in totaal: € 900).
Geen enkele aandeelhouder overschrijdt € 190. Aspiravi Samen cvba houdt dus geen roerende voorheffing in.
Voor de personenbelasting: beide partners hebben elk recht op de vrijstelling van € 190 (samen € 380). In de aangifte vermelden ze dus nog € 520.

Verlies ik als aandeelhouder van Aspiravi Samen cvba mijn vrijstelling van roerende voorheffing als ik ook in andere coöperaties investeer?
Nee, de vrijstelling voor roerende voorheffing wordt per coöperatieve vennootschap bekeken.
Wat de personenbelasting betreft, worden alle dividenden van alle gezinsleden samen bekeken. Alle roerende opbrengsten die € 190 overschrijden (= € 380 voor een ‘fiscaal´ koppel ) moeten worden aangegeven.

Wat is de termijn van mijn aandelen?
Aandelen koopt u in principe voor minstens 5 jaar. Na 5 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?
Na 5 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Aspiravi Samen cvba. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2011 kocht, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017.

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?
Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.  

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?
In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?
Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.  

Kan ik als aandeelhouder ook groene stroom aankopen die de windmolens creëren?
Ja. Via de elektriciteitsleverancier Aspiravi Energy kunnen coöperanten van Aspiravi Samen cvba aan een voordeliger tarief groene stroom aankopen die lokaal geproduceerd wordt. Bovendien ondersteunen zij zo ook een sociaal doel. Alle informatie is te vinden op de website www.aspiravi-energy.be

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?
Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie.